بررسی انواع مبل و مبلمان ها

مبل و مبلمان می تواند از لحاظ حالت، کلاسیک (قدیمی) یا مد رن و یا روستایی (حصیری) باشد بررسی انواع مبل و مبلمان ها: مبلمان های  مدرن اغلب  به علت د اشتن خطوط صاف ویکنواخت تاثیری از نظم را به بینند ها  القا می کنند.نوع دیگر مبل – مبلمان استیل می باشد که خوب یا…