توزیع مبل و مبلمان در تهران

مبل کارشده بخریم یا ساده؟

مبل کارشده بخریم یا ساده؟ معمولا برای زیباترشدن ظاهر برخی از مبل ها به خصوص انواع استیل، از یراق ها و نوارهای مختلفی دور دسته مبل یا بین چوب و پارچه آن استفاده می کننداگر فرزند کوچکی در خانه دارید، بهتر است دور مبل های کارشده را خط بکشید زیرا یکی از تفریح های البته…